Γνωρίστε την μπαταρία

Τι μας δίνει μια μπαταρία.

 • Ηλεκτρική ενέργεια που ισούται με Watt: Volts X Amperes .
 • Πως μπορούμε να πάρουμε περισσότερα Volts από μια μπαταρία; Προσθέτουμε περισσότερα στοιχεία στην σειρά (2 V Χ24 στοιχεία= 48 Volts).
 • Πως τα φορτηγά έχουν κύκλωμα 24 V;
  Χρησιμοποιούν 2 μπαταρίες των 12 V ή 4 μπαταρίες των 6 V, συνδεδεμένες στην σειρά.

Λόγοι που οδηγούν στη φθορά και την καταστροφή της μπαταρίας.

 • Υπερφόρτιση – Διάβρωση Πλακών – Μείωση των υγρών ή του τζέλ.
 • Υποφόρτιση – Επιθείωση & Διάβρωση.
 • Αποθήκευση Εκφόρτιστης μπαταρίας- Επιθείωση , Διάβρωση & Αφυδάτωση.
 • Υπέρ Εκφόρτιση- Καταστροφή Θετικών (+) Πλακών.
 • Κακομεταχείριση- Πτώση, θραύση, υψηλή θερμοκρασία χρήσης – αποθήκευσης, ελλιπής αρχικός ποιοτικός έλεγχος.
 • Ελλιπής ή κακή συντήρηση, έλλειψη σωστής φόρτισης, απουσία ελέγχου φόρτισης και φορτιστών , απουσία ελέγχου διαδικασιών.

 

Τι συμβαίνει σε μια μπαταρία όταν υπερεκφορτιστεί;

Ο ηλεκτρολύτης μετατρέπεται σε νερό , οι πλάκες αποκτούν μορφή σφουγγαριού και γίνονται θειικός μόλυβδος, το προβληματικό οξύ δεν μεταφέρει πλέον ηλεκτρόνια από τις θετικές στις αρνητικές πλάκες και η μπαταρία ΝΕΚΡΩΝΕΙ.

Η σωστή φόρτιση της μπαταρίας σας!

 • Ο καλύτερος τρόπος είναι μια αργή φόρτιση με τον κατάλληλο φορτιστή.
 • Για αποφύγετε σπινθήρες ή μια πιθανή έκρηξη, ΠΡΩΤΑ συνδέστε την μπαταρία με τον φορτιστή και μετά βάλτε τον στο ρεύμα.
 • Οι μπαταρίες είναι πιο επιρρεπείς να εκραγούν κατά την διάρκεια δοκιμής φορτίου ή εκκίνησης από άλλη μπαταρία ή στην εκκίνηση του κινητήρα.
 • Η στιγμιαία φόρτιση είναι η ευκολότερη φόρτιση και θα δώσει την πλήρη φόρτιση στην μπαταρία.

 

Έλεγχος Φορτίου ή Χωρητικότητας μπαταρίας!

Εάν η μπαταρία επανέλθει στα 12,70 V αλλά πέσει στα 9,6 V κατά την διάρκεια της δοκιμής φορτίου, προτείνουμε την αντικατάσταση της με καινούργια.

 

Διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας!

 • Η μεγαλύτερη απώλεια που παρατηρείται μεταξύ της φόρτισης και της εκφόρτισης μιας μπαταρίας οφείλεται στην εσωτερική της αντίσταση, η οποία όμως αποβάλλεται σαν θερμοκρασία.
 • Οι σχέσεις αποδοτικότητας είναι σχετικά υψηλές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι περισσότερες μπαταρίες μολύβδου οξέως έχουν 85-95% απόδοση στην αποθήκευση της ενέργειας που παραλαμβάνουν. Οι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης που χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνιες και αξιόπιστες αποδόσεις με την κατάλληλη φροντίδα και συντήρηση. Η κατάλληλη συντήρηση και η σωστή χρήση είναι σημαντικές παράμετροι για την διάρκεια ζωής των μπαταριών. Οι πιο συχνές αιτίες πρόωρης πτώσης απόδοσης και βλάβης των μπαταριών είναι η μείωση – απώλεια του ηλεκτρολύτη που οφείλεται σε υπερθέρμανση λόγω υπέρ ή υπό φόρτισης, υπερβολικές δονήσεις, εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, χρήση νερού βρύσης στον ηλεκτρολύτη κ.α.

 

Στάδια φόρτισης μπαταριών!

Υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια φόρτισης μπαταριών: φόρτιση όγκου, φόρτιση απορρόφησης και φόρτιση Float. Αυτοί οι όροι δηλώνουν διαφορετική τάση και ένταση, μεταβλητές που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο φόρτισης.

 • Φόρτιση όγκου: Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, στέλνουμε ρεύμα στην μπαταρία στον μέγιστο δυνατό βαθμό μέχρι η μπαταρία να δεχθεί περίπου το 80-90% της πλήρους φόρτισης της. Υπάρχουν όρια σχετικά με το μέγεθος του ρεύματος που μπορεί μια μπαταρία ή οι καλωδιώσεις να δεχθούν.
 • Φόρτιση απορρόφησης: Στο δεύτερο στάδιο η τάση κορυφώνεται και σταθεροποιείται και η ένταση αρχίζει να απενεργοποιείται καθώς η αρχίζει να ανεβαίνει η εσωτερική αντίσταση. Σε αυτό το στάδιο, ο ελεγκτής του φορτιστή δίνει στην μπαταρία το μέγιστο της τάσης.
 • Φόρτιση Float: Αυτό επίσης μπορεί να περιγραφεί σαν στιγμιαία φόρτιση ή σαν φόρτιση συντήρησης. Σε αυτό το στάδιο η τάση μειώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα ούτως ώστε να μειωθούν τα αέρια και να επιμηκυνθεί η ζωή της μπαταρίας. Ο κύριος σκοπός αυτού του σταδίου φόρτισης είναι βασικά να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας με έναν ελεγχόμενο τρόπο στέλνοντας μικρούς / βραχείς κύκλους φόρτισης όταν διαπιστώσει μικρή πτώση τάσης.
 • Βάθος εκφόρτισης: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πόσο βαθιά μια μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εάν υποθέσουμε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη 100%, σημαίνει ότι το βάθος εκφόρτισης της είναι 0%. Εάν η μπαταρία έχει παραδώσει το 30% της ενέργειας της, έχουμε 30% βάθος εκφόρτισης και 70% αποθηκευμένη, εναπομείνασα, ενέργεια.

 

Προσδιορίζοντας την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

 • Υπάρχουν αρκετοί, έμμεσοι, τρόποι να προσδιορίσουμε την κατάσταση φόρτισης σε μια μπαταρία, ο κάθε ένας με το δικό του επίπεδο ακρίβειας. Ένας τρόπος είναι να μετρήστε την στατική τάση και να την συγκρίνετε με έναν τυποποιημένο πίνακα. Αυτή είναι η λιγότερο ακριβής μέθοδος αλλά απαιτεί μόνο ένα φθηνό ψηφιακό όργανο. Μια άλλη μέθοδος είναι η μέτρηση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη, αυτή είναι η πιο ακριβής μέθοδος, μπορεί όμως να εφαρμοστεί μόνο στις flooded μπαταρίες . Η μέθοδος περιλαμβάνει την μέτρηση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη με ένα πυκνόμετρο μπαταρίας. Η πυκνότητα είναι χαμηλότερη όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη και υψηλότερη όταν τα στοιχεία είναι φορτισμένα. Η χημική αντίδραση της μπαταρίας επηρεάζει την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη με έναν σταθερό τρόπο που είναι αρκετά καλός ούτως ώστε να πάρουμε μια καλή ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης των στοιχείων. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση αμπερομέτρου, που μας δίνει μια ακριβή ένδειξη της κατάστασης φόρτισης μιας μπαταρίας. Το αμπερόμετρο μετράει όλες τις κινήσεις της ισχύος (ρεύματος) από και προς την μπαταρία με τον χρόνο και η κατάσταση φόρτισης προσδιορίζεται από την σύγκριση από τις σχέσεις/ρυθμούς ροής του ρεύματος.

 

Προσδιορισμός αμπερωρίων και χωρητικότητας.

 • Όλες οι μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης ταξινομούνται και προσδιορίζονται από Αμπέρ ανά Ώρα (Αμπέρ-ωρια). Αμπέρ-ωρια είναι ό όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τυποποιημένο ρυθμό/βαθμό αποφόρτισης μετρώντας το ρεύμα σε σχέση με τον χρόνο. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα Αμπέρ με τις Ώρες. Γενικά ένας αποδεκτός, από τους περισσότερους κατασκευαστές, χρόνος εκφόρτισης είναι οι 20 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία θα παραδώσει την ονομαστική της ισχύ (Α) σε περίπου 20 ώρες μέχρι να πέσει η τάση στα 10,5V, ή μέχρι να καταστραφεί τελείως. Μερικοί κατασκευαστές μπαταριών χρησιμοποιούν τις 100 ώρες για να φαίνονται τα στοιχεία τους καλύτερα, γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τα ίδια στοιχεία με μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών για να έχουμε τα σωστά συγκρίσιμα αποτελέσματα.